Гитче Къарачай районда 200-ден аслам адам, бурун эл болуб тургъан Схауатда юй орун алыргъа излеб, тилек къагъыт джазгъанды.

Схауат Уллу Ата джурт къазауатха дери районда эм бай эллени бири болгъанды, анда 700 юйдеги джашагъанды, къой эмда ат тутхандыла. Халкъыбыз кёчгюнчюлюкден къайтханлы бери анда 28 адам джашайды.

Бюгюнлюкде Схауатда суу тартылгъанды, анда электричество да барды, школгъа ремонт этиле турады. Анда алгъын медицина профилакторий болгъан джерде гара ванналаны джарашдырыуну къайгъысы этиледи.

- Адамла бурун аталары-аналары джашагъан джерлеге къайтыргъа излейдиле. Алай эсе уа, алайда джашарча таблыкъла болургъа керекдиле. Бусагъатда эл мюлкню айнытыу бла байламлы федерал программала бардыла – ол зат, адамланы бу чачылгъан элге алландыргъанына сёз джокъду, - дегенди Гитче Къарачай районну администрациясыны башчысы Байрамукъланы Рамазан.

Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлкюню махтаулу къуллукъчусу Байрамукъланы Хасан айтханнга кёре, былайы турист база ачаргъа да бек таб джерди, нек десенг, тарих, археология джаны бла да сейир затлары кёбдюле.

 
{jcomments}