Къарачай-Черкесия бла Ингушетияны ортасында «телемост» болду. Ол бу республикала къуралгъанлы 25 джыл болгъанына аталгъан эди.

Аны бла байламлы эки телекомпанияны студиясына да иги кесек адам джыйылгъан эди. Аланы арасында джууаблы къуллукъчула, джамагъат организацияланы келечилери, журналистле дагъыда башхала бар эдиле.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, бу эки республиканы адамлары ёмюрледен бери да шохлукъ джюрютюб келгенлерин, керек заманда бир-бирлерине болушханларын, не джаны бла да байламлылыкъ бегий баргъанын айтыб, Ингушетияны тамадасы Юнусбек Евкуров бла къарнашлача болгъанларын да билдире, аны да, республикада джашагъанланы да алгъышлады, мындан ары да джетишимле теджеди.

Юнусбек Евкуров да Къарачай-Черкесияны халкъына махтау, сый бериб сёлешди. Республикала къуралгъанлы бери эки джанында да кёб зат иги джанына тюрленнгенин чертди. Темрезланы Рашидни къарнашына санагъанын айтыб, Къарачай-Черкес Республиканы 25-джыллыгъы бла алгъышлады.

КъЧР-ни культура министри Бороков Рамазан, Парламентни (Халкъ Джыйылыуну) Председателини заместители Хабланы Руслан, Ингушетияны бизде келечиси Хомхоев Хасан, КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияларыны эмда басмасыны министрини заместители Хубийланы Ислам, джамагъат организацияланы атындан Евгений Жедяев, Охтов Александр, Гочияланы Борис, Казаков Валерий дагъыда башхала сёлешдиле. Ингушетиядан ол дараджалы къуллукъчула, къартла алгъышладыла бизни джамагъатны. Ала республика статусну алыуну юсюнден сёз баргъан сагъатда Хубийланы Исламны джашы Владимир этген игиликни эсге тюшюрдюле. РФ-ны Кърал Думасыны депутатлары биринчи кере чёб атхан кёзюулеринде унамай къоядыла. Хубий улу, соруу-оруу этмей, трибунагъа чыгъады. Кърал Думаны Председатели Борис Ельциннге: «Депутатла толу ангыламай, магъана бермей этдиле алай. Джангыдан чёб атсынла», - деб бир къауум затны да къошады тилек къагъытда джазылгъанлагъа. Андан сора экинчи кере чёб атханларында, Къарачай-Черкесия бла Ингушетияны республика дараджагъа чыгъарыргъа закон алынады.

«Телемостну» кёзюуюнде эки республиканы да сейирлик джерлерин, тарих магъаналары болгъан эсгертмелени, халкъланы бюгюннгю джашауларындан телебериуледен юзюкле, белгили миллет тепсеулени кёргюздюле, джырчыла да джырладыла.

Республикаланы 25-джыллыкъ къууанчларын Москвада да этерикдиле. Ары Къарачай-Черкесия бла Ингушетияны келечилери бирге барлыкъдыла.

Аппаланы Билял.

 
{jcomments}