РФ-ны Кърал Думасыны депутатлары Боташланы Расул бла Михаил Старшинов, графиклерине кёре «Бирикген Россия» партияны Черкесскеде приёмныйинде джашауда проблемалары болгъан адамла бла тюбеб, мадарларына кёре алагъа болушлукъ этгенлей турадыла. Мындан алда Кърал Думаны депутаты М. Старшинов, талай адам бла тюбешиб, ала не проблемала бла келгенлерин билирге изледи эмда аланы бир къауумларына болушхан да этди.

Бир къауум ата-анала, сабийлерибизни солуу лагерлеге, санаторийлеге джиберирге къарыуубуз джетмейди, болушлукъ бир этигиз, деб келиучендиле джай айлада. Аллай ата-аналаны арасында Нина Киреева да бар эди бу джол. Ол эки сабийге осуйлукъ этеди. 2008-чи джыл туугъан джашчыгъын солуу лагерге неда санаторийге джиберирге излегенин билдирген эди Кърал Думаны депутаты М. Старшиновха. Депутат да ишни соза турмай, Черкесск шахарны мэриясы бла сёлешиб, Нина Киреева осуйлукъ этген джашчыгъы Нальчикде «Радуга» санаторийге барырча этгенди.

Зеленчук районда ара больницаны врачы-хирургу Лайпанланы Марат М. Старшинов бла тюбешиб: «Ставрополь неда Краснодар шахарлада урология джаны бла ординатурагъа барыргъа квота болмагъаны себебли баралмайма. Мадарыгъыз бар эсе, болушлукъ бир этигиз», - деб тилеген эди М. Старшиновдан.

М. Старшинов, КъЧР-ни Саулукъ сакълау министерствосу бла сёлешиб, Лайпан улугъа квота табылырча этгенди.

Быладан сора да М. Старшинов бла башха адамла да тюбешген эдиле. Алагъа да мадаргъа кёре Кърал Думаны депутаты болушлукъ этгенди. «Бирикген Россия» джамагъат партияны приёмныйинде адамла бла тюбешиуню эсеблерин чыгъара М. Старшинов былай айтханды:

- Биз, Кърал Думаны депутатлары, Боташ улу бла мен, Къарачай-Черкес Республиканы сайлаучулары бла тюбешиб, аланы не джарсыулары болгъанларын билиб, мадарыбызгъа кёре болушлукъ этиученбиз. Совет Союзну джылларында «депутат халкъны джакъчысыды» деб айтыучан эдиле. Ол айтыу бусагъатда да магъанасын тас этмегенди. Джергили властла болушалмагъан неда болушургъа излемеген джерде, адамла бизге джарсыулары бла келселе, биз алагъа болушургъа кюрешебиз. Артыкъ да бек джай айлада ата-анала сабийлерибизни солуу лагерлеге неда санаторийлеге джарашдырыргъа болушсагъыз деб келселе, биз, ол зат бизни ишибиз тюлдю, деб къоймай, алагъа болушургъа кюрешебиз. Андан сора да фермерлик ишле бла кюрешгенле да кёб келиучендиле бизге. Алагъа да тынгылайбыз, болушурча мадарла излейбиз. Къысхача айтсам, ким не джарсыу бла келсе да, биз аланы айтханларына, тилеклерине не заманда да эс бёлебиз, болушхан да этебиз.

Къобанланы Махмут.

 
{jcomments}