Къарачай-Черкесияда муниципал мекям фондну болумун тинтген ведомствола арасы комиссияла республикада эскирген, джашаргъа къолайсыз юйлени ачыкълайдыла.

Ол комиссияланы кеслери кеслерине оноу этген джергили органла къурагъандыла. Ала мекям фондну къурамында джашаргъа къолайсыз фатарла-затла болгъанлары бла къалгъанларын тинтедиле. Аллай мекямла болгъанларын ачыкъласала, ала ол мекямланы авария болургъа боллукъ мекямланы тизимлерине къошадыла. Артда ол юйледе джашагъан адамланы къолайлы мекямлагъа кёчюрюуню оноуу этилликди.

Мындан алда Къарачай-Черкесияда адамланы эскирген, авария болумлу мекямладан кёчюрюуню юсюнден селектор джыйылыу бардырылгъанды. Ол Россия Федерацияны къурулуш эмда фатар-коммунал мюлк министрини заместители Чибис Андрейни башчылыгъы бла къуралыб ётгенди. Къарачай-Черкесияда ол джыйылыугъа КъЧР-ни къурулуш эмда фатар-коммунал мюлкюню министри Гордиенко Евгений къошулгъанды.

Эсигизге салайыкъ: адамланы эскирген, джашаргъа къоркъуулу авария болумлу мекямладан джангылагъа адресли кёчюрюуню программасын толтурууну юсю бла бизни республикада джашаргъа къолайсыз 93 юйден 1559 адам кёчюрюлгенди. Кёб фатарлы беш юй ишленнгенди: аланы ючюсю Джёгетей Аягъы шахарда, экиси да Чапаевское эл бла Черкесск шахардадыла.

Джангы ишленнген юйлеге да авария болумлу кёб фатарлы 24 юйден 772 адам кёчюрюлгенди. Эскириб, адам джашау этелмезлик авария болумлу 69 юйде джашагъан 787 адам да Россия Федерацияны Мекям кодексине кёре сатылыб алыныб берилген адресли мекямлагъа иеле болгъандыла.

Алай бла Къарачай-Черкесия эски, джараусуз мекямладан къолайлылагъа кёчюрюуню программасын биринчи болуб толтургъан субъектлени къурамларына киргенди.

 

 
{jcomments}