Озгъан ыйыкъда Черкесскени Джарыкълыкъ юйюнде къууанч джыйылыу болгъанды.

Анда кёб джылланы уруна, ишлерин бет джарыкълы баджаргъан тиширыуланы эмда кёб, юлгюлю сабийлени аналарын Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид тиширыуланы байрамлары бла алгъышлаб, алагъа сыйлы кърал саугъала бергенди.

Къууанч джыйылыугъа КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, Правительствону Председатели Аслан Озов, Правительствону членлери, республиканы районларыны эмда шахарларыны тамадалары да келген эдиле.

- Ёмюрледен бери да тиширыула сюймекликни, ариулукъну, огъурлукъну, джюрек джумушакълыкъны белгиси болгъанлай келедиле. Къатыгъыздагъылагъа да сиз джылыу бересиз, юйню берекетли этесиз, бизге да, эркишилеге, къыйын кюн билек бола джашайсыз. Бу хурметли джаз байрам бла – Тиширыуланы халкъла арасы кюню бла - таза джюрекден барыгъызны да алгъышлайма. Джазны бу аламат байрамы сизге кёб ашхылыкъла келтирсин, муратларыгъыз толсунла. Мыдахлыкъ, инджиу сизден кери болсунла, юйдегилеригизде мелхумлукъ, джарашыулукъ джашасынла, - дегенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.

Алгъышлау сёзюню ызы бла ол ёксюз сабийлени алыб эмда кёб сабийлени тыйыншлы ёсдюрген аналаны юсюнден чертиб сёлешди. Къарачай-Черкесияны «Материнская слава» атлы хурмет белгиси беш сабий ёсдюрген аналагъа берилди. Дагъыда КъЧР-ни Башчысындан Бюсюреу къагъытланы онеки тиширыу алдыла.

Андан сора да КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр бла Правительствону Председатели Озов Аслан тиширыуланы байрамлары бла алгъышлаб, талай джылны республиканы айныууна юлюш къошуб тургъан алчыланы КъЧР-ни Правительствосуну, Парламентини Хурмет грамоталары бла саугъаладыла.

Джарыкълыкъ юйню залы адамдан толу эди. Аланы барысына да республикан суратлау школланы сохталары концерт кёргюздюле. Сабий садладан гитче шохчукъларыбыз да залда тиширыуланы барына гокка хансла, багъалы саугъала эмда Башчыны атындан алгъышлау къагъытла бердиле. Джыйылыуну аягъында республиканы белгили джырчылары тиширыулагъа атаб талай джарыкъ джыр джырладыла.

Былайгъа джыйылгъан тиширыула, къууаннганлары таныла, Темрезланы Рашидге разылыкъларын билдире эдиле.

 

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 

 
{jcomments}