Быйыл башил айны (январны) 17-де  Черкесск шахар немец-фашист зорчуладан азатланнганлы 76 джыл толду.

Ол 1943-чю джыл болгъан эди. Ёсюб келген тёлюле, аталарыбызгъа, аналарыбызгъа, бютеу совет халкъгъа Уллу Хорламны келтиргенлери ючюн джюрек разылыкъларын билдире, КъЧР-ни азатланнганын белгилейдиле бу кюнледе. Немчала юч джанындан бирден келиб кючлеген эдиле Черкесскени. Биринчи къауумну келгени Чапаевское эл орналгъан джанындан болгъанды. Аны ючюн ол элден башлаучандыла аллай акцияны джыл сайын да.

Эртденбла сагъат 10 тюгел да болгъунчу, элни Къарнаш къабырлары  (биринчиле болуб Черкесскени азатлау урушлагъа кирген 28 совет аскерчи асыралгъан джер) адамладан толгъан эди. Алайгъа келгенлени ичинде МВД-ны, ФСБ-ны чекчи аскер бёлегини къуллукъчулары, джаш тёлюню аскер-патриот сезимлерин ёсдюрюу бла кюрешген аралыкъны келечилери, къазауатда ёлгенлени юслеринден хапарла джыйыучу «Поиск» бёлекни (пост №1) эмда шахарны мэриясыны къуллукъчулары, политика партияланы, школланы,   РФ-ны МВД къуллугъуну Ветеранларыны советини келечилери бар эдиле. Келгенле, Къарнаш къабырланы къатында сюелиб, бир такъыйкъаны шум болуб, ёлгенлеге сый бердиле. Андан сора къабырлагъа гокка хансла салдыла.

Псху Зоя Давлетовна, «Поиск» бёлекни педагогу-организатору, джыйылгъанлагъа Черкесскени фашистледен азатлау урушла къалайлада, къаллай халда баргъанларындан къысха хапар айтды. Андан сора башхала  да сёлешдиле.

Ахырында чекчиле, аскер сауутларындан кёкге атыб, Ата джуртну азатлар ючюн ёлген джигитлерибизге сый бердиле. Алай бла Черкесскени немец-фашист аскерледен азатлагъан заманда зорчуланы къолларындан ёлген совет аскерчилеге багъышланнган бушуу митинг бошалды. Андан сора уа, ол митингде болгъанла, республиканы бютеу Къарнаш къабырларында митингле къураб, джигитлерибизни эсгериб, сый бериб турдула кечге дери.

 Черкесскени Первомайская орамында уа, джыйылгъан адамла, 1943-чю джыл Черкесскени азатларгъа къошулгъан гвадиячы дивизияны аскерчилери ол заманда этгенча, аскерчи бастадан ауузландыла. Черкесскени къоруулар, азатлар ючюн уруш этиб кюрешген, бусагъатда да сау-эсен джашагъан ветеранлагъа - Савенко Михаил Иванович бла Савенко Иван Ивановичге эмда Шевченко Василий Ивановичге - уллу сый берилди ол кюн. Черкесскени мэриясы юч ветераннга да саугъала бериб алгъышлады.

 

СОЗАРУКЪЛАНЫ Норий.

 
{jcomments}