КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри С. Чеботарев бла тюбешгенди.

Ол тюбешиуню кёзюуюнде Къарачай-Черкесияны тау лыжа курортларында туризмни ёсдюрюуню эсеблерине къаралгъанды. Анда айтылгъанына кёре, къуру джангы джылгъы солууланы кёзюуюнде алада 125 минг адам болгъанды. Ол а былтырны бу заманындагъыдан 5 минг адамгъа кёбдю.

Къарачай-Черкесияны лыжа курортларынында орунла толусу бла толадыла. Дуниягъа белгили Доммай курорт бла бирге Архыз курортну сыйы да ёсе, кенгере барады.

Быйыл бизни Архыз курортубузгъа  адамланы ары дериден аслам келиб тебрегенлери анда шимал сыртда тау лыжа инфраструктураны хайырланыугъа берилгени бла байламлыды. Ол  аллыбызда джууукъ заманда къууанч халда ачыллыкъды.

Тюбешиуге къошулгъанла республиканы социал-экономика ёсюмюню, экономикада инвестицион проектлени джашауда толтурууну, отлукъ-энергетика санагъатда борчланы тёлеу мизамны андан ары игилендириуню, аны кибик Къарачай-Черкесияда джангы сабий садла бла школла ишлеуню юслеринден сёлешгендиле

 
{jcomments}