Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Сайлау комиссиясыны джангы къурамыны биринчи къурау джыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.

Джыйылыуда КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, Шимал Кавказ федерал округну Толу эркинликли келечисини аппаратыны бизни республикада федерал инспектору Дральщиков Игорь, РФ-ны Ара сайлау комиссиясыны члени Шапиев Сиябшах, ШКФО-ну субъектлерини сайлау комиссияларыны, Къарачай-Черкесияны шахарлары бла районларыны башчылары, регионну шахар эмда район территория сайлау комиссияларыны председателлери да болгъандыла.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, джыйылыугъа келгенле бла джылы саламлашхандан сора, республиканы бусагъатха дери ишлеген Сайлау комиссиясыны къурамыны, аны алгъыннгы председатели Байтокъланы Мехтини кёб джылланы боюнларына салыннган борчланы бюсюреулю толтуруб тургъанларын айтыб, алагъа ишлерин асыулу бардыргъанлары ючюн бюсюреу этгенди.

«Мен республиканы Сайлау комиссиясыны джангы къурамы да, сиз бардыргъан джумушну иги шартларын алыб, оюмлу эмда хайырлы ишлеригине ишексизме. Былайда бир затны айырыб чертерге кереклиге санайма: Къарачай-Черкесияны джангы Сайлау комиссиясыны къурамы Россия Федерацияны Ара сайлау комиссиясы, политика партияла, муниципал къуралышла бла джамагъат организацияла берген оюмланы эсге алыуну тамалында къуралгъанды. Ол сайлауланы юслеринден законнга ышанмакълыкъны ёсдюрлюкдю, сайлауланы джорукълулукъларын, ачыкълылыкъларын, конкурентлик хыйсабларын кёлтюрлюкдю. Бюгюн Комиссияны членлери аны башчылыкъ этген къурамын сайларыкъдыла, аллыбызда кёзюуде баджарыллыкъ бир къауум затны оноуун этерикдиле. Мен Сайлау комиссияны джангы председатели сайлау системаны игилендирирге эмда аны сыйын ёсдюрюрге джораланнган джорукъларын джашаугъа джетишимли сингдирир, сайлау процессни участокларыны барында ишни оюмлу эмда этимли бардырыр ючюн кюреширигине толу ийнанама.

Сайлау комиссияны джангы къурамына бюгюннгю кюнюнде да, келир заманында да республиканы, аны кёб миллетли халкъыны хайырларына джетишимли ишлерча болумлулукъ теджейме. Быйыл сентябрь айда боллукъ сайлау кампания, закон излегенча, бузукъсуз, рахат эмда этимли ётеригине, джангы Сайлау комиссия бойнуна салыннган борчланы джетишимли толтурлугъуна эмда сайлаула не къадар ачыкъ ётерча болумла къурарыгъына ышанама», - дегенди республиканы Башчысы Темрезланы Рашид.

КъЧР-ни алгъыннгы Сайлау комиссиясыны къурамы ишин тыйыншлысыча асыулу бардыргъанын айтыб, анга джюрек разылыгъын билдириб сёлешди КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр да. Россия Федерацияны Ара сайлау комиссиясыны члени Шапиев Сиябшах да джыйылыуда Къарачай-Черкесияны Сайлау комиссиясыны джангы къурамына РФ-ны Ара сайлау комиссиясыны башчысы Памфилова Элла джиберген алгъышлауну окъуб эшитдирди. Ол анда КъЧР-ни Сайлау комиссиясыны джангы къурамына джетишимле теджей эди.

Джыйылыуну баш иши Къарачай-Черкесияны Сайлау комиссиясына джангы председатель сайлау эди да, ол бу борчун да джетишимли толтурду. Алай бла ташатын чёб атыу джорукъ бла республиканы Сайлау комиссиясына председателге бир аууздан Абазалыланы Лариса сайланды. Ол 2011-чи джылдан бери Къарачай-Черкесияны Сабийни эркинликлерини юслеринден уполномоченныйи къуллугъун толтуруб тургъанды.

Абазалыланы Лариса, аны кандидатурасын джакълагъанлары эмда Сайлау комиссияны председателини къуллугъун анга ышаннганлары ючюн Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидге, Россия Федерацияны Ара сайлау комиссиясына эмда КъЧР-ни Сайлау комиссиясына джюрек разылыгъын билдирди. «Мен, Къарачай-Черкес Республиканы Сайлау комиссиясы аны алгъыннгы къурамыны ишини иги адетлерин мындан ары да бардыра, аны Къарачай-Черкесиягъа да, бютеулей Россиягъа да хайыры болурча этерге тырмашыб ишлерге кюреширикме», - деб сёз да берди.

Джыйлыуда КъЧР-ни Сайлау комиссиясыны председателини заместителине Апарин Вячеслав, секретарына да Зиздок Алла сайландыла.

Эсигизге салайыкъ: КъЧР-ни алгъыннгы Сайлау комиссиясыны болджалы 2012-чи джылдан 2017-чи джылгъа дери эди да, аны болджалы быйыл июлну 2-де бошалгъан эди. Республиканы Сайлау комиссиясыны джангы къурамы 5 джылгъа сайланнганды. Аны къурамында оноулу чёб атаргъа эркинлиги болгъан 14 члени барды.

 
{jcomments}