Къарачай-Черкес Республикада туризмни, курортланы эмда джаш тёлю политиканы министри Эрикгенланы Анзор Австрияда уллу форумгъа къошулгъанды.

Россия бла Австрияны арасында сатыу-алыу эмда экономика джаны бла иш джюрютюулени юслеринден правительствола арасы комиссияны ишине да къошулгъанды ол. Андан сора Эрикген улу элчи туризмни айнытыугъа джораланнган регионла арасы форумда талай магъаналы ишни сюзгенлени бири болгъанды.

Форум Австрияны Зальцбург шахарында июнну 28-ден 30-на дери ётгенди. Алайды да, бу тюбешиуде Россия бла Австрияны арасында туризм санагъатла бла кюрешгенле иш сынамлары бла алмашыннгандыла, аны бла бирге ишлеуню хакъындан келишгендиле. Бу форумгъа Австрияны экономика министрини заместители Элизабет Удольф-Штробель, Австрияда миллет турист офисни башчылары, туриндустрияны эмда кёбчюлюк информацион мадарланы келечилери къошулгъандыла. Россияны излемлерин тюбешиуде РФ-ны Культура министерствосуну, Ростуризмни, Туриндустрияны союзуну, Туроператорланы бирлешлигини башчылары джакълагъандыла.

 
{jcomments}