Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы ара шахарында Эресейни МЧС-ни КъЧР-де иги къуллукъчуларын Хурмет грамотала бла, белгиле бла саугъаладыла.

Джылны ахыр эсеблерин чыгъарыргъа аталгъан ол къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) законла чыгъаргъан эмда кърал къурулуш комитетини тамадасы Владимир Умалатов, Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны Къарачай-Черкесияда федерал инспектору Юрий Ясько, Эресейни МЧС-ни Къарачай-Черкесияда Баш управлениесини тамадасы Сергей Шарков, властны  органларыны, кеси башларына оноу этген джергили органланы тамадалары бар эдиле.

Сергей Шарков къууанч джыйылыуну ачыб, болгъан бёлюмлени биригиб ишлегенлерини кючюнден быйыл мийик джетишимлеге ие болургъа мадар табылгъанын айтды.

«2018-чи джыл этилген ишлени ахыр эсеблерин чыгъара, республиканы аллында салыннган борч тыйыншлысыча толгъанын чертиб айтыргъа боллукъду. Оператив болумну кёргюзюмлери игидиле. Республиканы джамагъатыны джашау халын табигъатны услулугъундан сакълай кёб иш этилгенди. Тыйыншлы органланы къуллукъчулары кючлерин, заманларын аямай кюрешгендиле. Аны ючюн бюгюн былайгъа джыйылгъанлагъа, башхалагъа да разылыгъымы билдиреме», - деди С. Шарков.

Ведомствону тамадасы Джангы джылда къуллукъчулагъа салыннган борчланы юсюнден айта, системаны заманны излемине кёре джангыртыргъа керегин билдирди.

Мийик усталыкъларын кёргюзе, ишлерин юлгюлю толтургъанлары ючюн, Эресейни МЧС-ни «За заслуги» деген белгиси бла Светлана Горяникова саугъаланды. Галина Клименко, Владимир Хатков, Олег Унежев федерал Хурмет грамотала алдыла. Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Хурмет грамоталары бла Денис Ширяев, Мурат Шенкао, Эрикгенланы Рустам саугъаландыла. Район учреждениелени къуллукъчулары да кубокла, дипломла алдыла.

 

УЗЕИРЛАНЫ Хусей.

 
{jcomments}