Картинки по запросу выпускной бал черкесск фотоОл кюн Черкесскени Ара майданына быйыл шахарны орта билим берген школларын бошагъан 444 выпускник, аланы окъутхан устазла, атала-анала джыйылгъан эдиле. Ала бары да, ариу кийиниб, алайгъа уллу байрамгъача джасалыб келген эдиле. Бары да джарыкъ эдиле. Аны себеби, ол аланы къайсы бирине да керти байрам, керти къууанч эди.

Ол байрам Россия Федерацияны Президенти Владимир Путинни къралны орта школларын бошагъан джашла бла къызлагъа этген видеоалгъышлауу бла башланды. Анга алайгъа келгенлени бары да уллу эс, магъана бериб тынгыладыла.

Андан сора республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Къарачай-Черкесияны выпускниклерин алгъышлай:

«Бу кюнледе бизни республиканы орта школларында байрамла этиледиле. Ала бир джанындан къууанч, экинчи джанындан а бираз мыдахлыкъ келтиредиле. Быйыл Къарачай-Черкесияда бир минг бла джарым джаш бла къыз, орта школланы бошаб, энчи джашауларын башларгъа атланадыла. Багъалы выпускникле, мен таза джюрегимден сизни барыгъызны да орта школланы бошагъаныгъыз бла исси алгъышлайма! Джангы джашауну босагъасындан таукел атларыгъыгъызны, кесигизге уллу муратла белгилеб, алагъа джетиуде хорламлы болур ючюн кюреширигигизни излейме. Мен сизге школда алгъан билимигиз джашау джолугъузну эмда усталыгъыгъызны белгилерге, алагъа джетерге болушуругъуна толу ийнанама. Уллу нюзюрле сайлагъыз кесигизге, алагъа джетеригигизге ишек да этмегиз. Алдан алгъа барыргъа тырмашыб туругъуз. Тюз нюзюр этсегиз, ол сизге тыйыншлы усталыкъ алыргъа да, джашауда кесигизге тыйыншлы орун айырыргъа да болушурукъду. Къайда ишлесегиз да, къайда джашасагъыз да, къайда айлансагъыз да, тёгерегигизде дам, мамырлыкъ болур ючюн кюрешигиз. Джууукъларыгъызны, тенглеригизни, туугъан Къарачай-Черкесиягъызны, Уллу Россиягъызны унутмагъыз, аланы сюйюгюз. Атларыгъыз иги бла айтылгъанла, хар ашхы ишде джетишимлиле болугъуз!» - деди.

Черкесскени мэри Тамбиев Руслан да алгъышлады шахарны орта школларын бошагъанланы. Ол аланы усталыкъ сайлауда тюз атлам этерге, ишлерин билген устала, адебли-намыслы адамла болургъа чакъырды. «Аллай адамла болсагъыз, устазларыгъызны, аталарыгъызны-аналарыгъызны къууандырлыкъсыз. Билигиз, Черкесск хар заманда да сизни аллыгъызгъа къараб турлукъду. Джашауугъуздан, ишигизден къууаныгъыз!» - деди Тамбиев Руслан.

Ол бу сёзлени айтыб бошар-бошамаз джюреклеге ушагъан тюрлю-тюрлю бояулу ариу шарла кёкню джасадыла.

Андан сора майданда уллу концерт болуб, анда россиячы эстраданы джулдузлары «Стигма-шоуну», моданы «Натали» деген студиясыны артистлери, Черкесск шахарда Сабий творчество къаладан сабийле, «Кавказ», «Вдохновение» сабий тепсеу коллективле дагъыда башхала концерт номерлерин кёргюздюле.

Алай бла республиканы орта школларын бошагъан выпускниклеге аталгъан къууанч эсде кёб заманны унутулмай турурча байрам болуб ётдю.

 

 
{jcomments}